alebo

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho zvyčajne dvakrát za týždeň. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa podnikateľovi Bc. Ondrej Balko, s miestom podnikania Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre, IČO: 45 261 679, zapísaný v živ. reg. Okresného úradu Nitra pod č. 430-36821 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je podnikateľ Bc. Ondrej Balko, s miestom podnikania Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre, IČO: 45 261 679, zapísaný v živ. reg. Okresného úradu Nitra pod č. 430-36821. prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

  1. písomne zaslaním listu na adresu miesta podnikania Prevádzkovateľa
  2. elektronicky zaslaním e-mailu na info@sportsupport.sk
  3. telefonicky na +421 948 461 651

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • externí dodávatelia IT služieb (webhosting, správa serverov);
  • poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii;

Nedochádza k prenosu osobných údajov spracúvaných na účely zasielania informačného newslettra mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Platné od: 01.01.2019, verzia: 1.0.0
Vytvoriť profil Hľadať
Váš názor